Agenda

KONFERENCIJA PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE 2024, u formi
sajamske izložbe, održana je 5. aprila 2024. godine, na Fakultetu inženjerskih
nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Konferenciju su otvorili i obratili se
učesnicima prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković, dekan
Fakulteta inženjerskih nauka, prof. dr Slobodan Savić, dekan Prirodno
matematičkog fakulteta, prof. dr Marija Stanić, državni sekretar, Ministarstvo
nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, prof. dr Miroslav Trajanović, generalni
direktor kompanije MAJND, Darko Đorić, koordinator Inovacionog inkubatora
Univerziteta u Kragujevcu, Nemanja Jovičić i predsednik organizacionog odbora
Konferencije prof. dr Fatima Živić, sa Fakulteta inženjerskih nauka,
Univerziteta u Kragujevcu.
Organizatori Konferencije, prof. dr Fatima Živić i prof. dr Nenad Grujović, sa
Fakulteta inženjerskih nauka i prof. dr Boban Stojanović i prof. dr Ana
Kaplarević Mališić sa Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u
Kragujevcu, održali su kratka uvodna predavanja vezano za temu Konferencije: Šta je
Deep Tech, Aditivine tehnologije i inovacije, Spinof kompanije – put od
istraživanja do tržišta i Zašto je važna validacija istraživanja kod krajnjeg
korisnika. Panelisti u debatnom panelu „Startapi da ili ne?“, dr Vesna Rašković
Depalov, EEN Srbija – BINS, Novi Sad, dr Nevena Mihailović, osnivač firme
HerbaLab kozmetika i naučni saradnik u Institutu za hemiju Prirodno matematičkog
fakulteta i koordinator Inovacionog inkubatora Univerziteta u Kragujevcu,
Nemanja Jovičić, diskutovali su sa učesnicima konferencije komercijalizaciju
istraživanja, intelektualna prava svojine, iskustva i izazove osnivača startapova i
mogućnosti Inovacionog inkubatora Univerziteta u Kragujevcu za podršku
timovima.
Svoja istraživanja i projekte, u formi eksponata, postera i virtualnih prezentacija,
prezentovalo je više od 90 istraživačkih grupa, uključujući dva tima đaka iz
srednjih škola i nekoliko studentskih timova, kao i veći broj kompanija koje
sarađuju sa istraživačima Univerziteta u Kragujevcu. Predstavljene su različite
aktuelne oblasti istraživanja. Konferenciju je posetilo je više od 500 posetilaca
koji su imali priliku da razgovaraju sa istraživačima i uspostave kontakte za dalju
saradnju, uključujući i studente, kao i posetu većeg broja učenika iz tri srednje
škole.
KONFERENCIJU PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE 2024 su
zajednički organizovali Fakultet inženjerskih nauka i Prirodno matematički
fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, kao prvu naučnu konferenciju takvog koncepta u
Srbiji, sa ciljem promocije nauke, istraživanja, međusobnog upoznavanja i
umrežavanja istraživača i istraživačkih grupa i promocije nauke studentima i
učenicima srednjih škola, pa je ove prve godine, najveći broj istraživača bio sa
Fakulteta inženjerskih nauka i Prirodno matematičkog fakulteta, ali i sa
Filološko umetničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta medicinskih
nauka i Instituta za informacione tehnologije, Univerziteta u Kragujevcu, pored
većeg broja učesnika iz kompanija koje aktivno sarađuju sa istraživačima sa
Univerziteta u Kragujevcu na rešavanju realnih problema.
Veoma uspešna naučna Konferencija, sa učešćem većeg broja mladih istraživača i
potencijalnih novih istraživača pokazala je da je novi koncept prezentacije naučnih

radova odlično prihvaćen od mladih koji su aktivno učestvovali tokom održavanja
cele Konferencije. Poseban doprinos Konferenciji dalo je učešće tima „Lego
musketari“ iz Prve kragujevačke gimnazije, šampioni programiranja Lego robota koji
su osvojili prvo mesto na finalu Lego lige održanom u Sloveniji i plasirali se za
Otvoreno svetsko prvenstvo koje treba da bude održano na Floridi.
Atmosferu sa KONFERENCIJE PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE
2024 možete pogledati na slikama.

 

Agenda

Deep Tech Open Science Day Conference 2024, in the form of the exhibition fair, was held
on April 5, at Faculty of Engineering, University of Kragujevac. The Conference was opened
by the vice-rector of University of Kragujevac, Vladimir Rankovic, dean of the Faculty of
Engineering, Prof. Dr. Slobodan Savić, dean of the Faculty of Science, Prof. Dr. Marija
Stanić, the State Secretary, Ministry of Science, Technological Development and Innovation,
Prof. Dr. Miroslav Trajanović, CEO of MIND – Milanović Industries Group, Darko Djorić,
the coordinator of the Innovation Incubator of University of Kragujevac, Nemanja Jovičić
and Conference General Chair, Prof. Dr. Fatima Živić, Faculty of Engineering, University of
Kragujevac.
Conference Organizing Committee, Prof. Dr. Fatima Živić and Prof. Dr. Nenad Grujović,
from Faculty of Engineering, Prof. Dr. Boban Stojanović and Prof. Dr. Ana Kaplarević-
Mališić, from Faculty of Science, University of Kragujevac, delivered the talks related to the
Conference background:
   • What is Deep Tech?
   • Additive Technologies and Innovations
   • Spinoff companies – the path from the research to market
   • Why do we need market validation of research thesis?
Panel discussion “STARTUPS: yes or no?” was held with panelists: Dr. Vesna Rašković
Depalov, EEN Serbia – BINS, Novi Sad, Dr. Nevena Mihailović, founder of HerbaLab
cosmetics, research associate at the Institute of Chemistry, Faculty of Science, University of
Kragujevac and Nemanja Jovičić, coordinator of the Innovation Incubator of the University
of Kragujevac who discussed the Research commercialization, Intellectual property rights in
multidisciplinary teams, Experiences of startup founders – what is the most challenging?, and
How can the Innovation Incubator of the University of Kragujevac help in founding the
startup.
More than 90 research groups presented their works as physical exhibits, posters and virtual
presentations, including two high school student teams and several students teams, as well as
more than ten companies that have joint research with University of Kragujevac. Different
state-of-the-art scientific areas were presented. Conference had more than 500 visitors,
including researchers, university students and PhDs, and high school students from three
secondary schools, who have discussed scientific topics with researchers and made contacts
for further collaborations.
Deep Tech Open Science Day Conference 2024 was jointly organized by the Faculty of
Engineering and Faculty of Science, University of Kragujevac, as the first scientific
Conference of such model in Serbia, with scientific articles presentation as exhibition fair.
The objective of the Conference and training event was to promote and educate on Deep
Tech and science to the HEI academics and non-academics, researchers, and young people, as
well as to the companies and general public and to enable networking between the HEI
stakeholders. Most participants were from the Faculty of Engineering and Faculty of Science,
but there were also participants from the Faculty of Philology and Art, Faculty of Economics,
Faculty of Medical Sciences, and Institute for Information Technologies from University of
Kragujevac, as well as from companies that have joint research with University of
Kragujevac, Serbia.

The Conference was very successful with participation of the large number of young people –
young researchers and prospective researchers and PhD students. The Conference model of
scientific research fair showed that such new concept of scientific work presentation is very
well accepted by the young people who actively participated during the whole time of the
Conference. Special contribution to the Conference was participation of the “Lego
musketeers” team of the high school students who won the 1 st Prize at national championship
and the 1 st Prize in finals of the Lego league in Slovenia and preparing to participate in the
Open World tournament in Florida, USA.
Images from the Deep Tech Open Science Day Conference 2024 are given above.

 

PRVI DEEPTECH OTVORENI DAN NAUKE 2024

na Fakultetu inženjerskih nauka

5. april 2024. godine, 11 – 15h

Registracija za učešće preko forme: https://forms.gle/qWZ7dXBpEzJYT4Fq6

 

 

Organizacioni odbor Konferencije

Prof. dr Fatima Živić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Nenad Grujović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Prof. dr Boban Stojanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Sekretar konferencije

Strahinja Milenković, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Članovi

Nikola Kotorčević, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Živana Jovanović Pešić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Dragutin Ostojić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Andreja Živić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Lazar Krstić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

 

Deep Tech Open Science Day Conference 2024

venue: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia

April 5, 2024, 11 – 15h CET time

Registration at: https://forms.gle/qWZ7dXBpEzJYT4Fq6

 

 

Organizing Committee

Prof. dr Fatima Zivic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Faculty of Science, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Nenad Grujović, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Boban Stojanović, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia

Conference secretary

Strahinja Milenkovic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia

Members

Nikola Kotorčević, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
Živana Jovanović Pešić, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Dragutin Ostojić, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Andreja Živić, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Lazar Krstić, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia

 

Programski odbor Konferencije

Prof. dr Fatima Živić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, predsednik
Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, zamenik predsednika
Prof. dr Nenad Grujović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, zamenik predsednika
Prof. dr Boban Stojanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, zamenik predsednika
Prof. dr Nenad Filipović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Slobodan Savić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Marija Stanić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Miloš Ivanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Milan Stanković, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Vladimir Marković, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Dragan Adamović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Slobodan Mitrović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Velibor Isailović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Vladimir Dunić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Vukašin Slavković, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Prof. dr Nenad Petrović, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, član
Dr Nikola Milivojević, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, član
Prof. dr Zoran Marković, Državni univerzitet u Novom Pazaru, član
Prof. dr Jovan Tanasković, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

 

Scientific Committee

Prof. dr Fatima Zivic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Faculty of Science, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Nenad Grujović, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Boban Stojanović, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Nenad Filipović, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Slobodan Savic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Marija Stanic, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Milos Ivanovic, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Milan Stankovic, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Vladimir Markovic, Faculty of Science, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Dragan Adamovic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Slobodan Mitrovic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Velibor Isailovic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Vladimir Dunic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Vukasin Slavkovic, Faculty of Engineering, University of Kragujevac,
Serbia
Prof. dr Nenad Petrovic, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac,
Serbia
Dr Nikola Milivojevic, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, Serbia
Prof. dr Zoran Markovic, State University in Novi Pazar, Serbia
Prof. dr Jovan Tanaskovic, Mechanical Engineering Faculty, University of
Belgrade, Serbia

Author

Fatima Zivic